สมาคมส่งเสริมการวิจัย จัดฝึกอบรม 3 หลักสูตร ดังนี้

ทั้ง 3 หลักสูตร อบรม ณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) อาคาร วช.1 ชั้น 1 ห้องประชุม ศ.ดร.สง่า สรรพศรี

สมัครได้ทาง website ของ สมาคมส่งเสริมการวิจัย www.rpa.or.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สมัครก่อนได้สิทธิ์ก่อน


สามารถชำระเงินค่าฝึกอบรม ได้ ณ สถานที่อบรมในวันที่อบรม

 • หลักสูตรที่ 1

  การวิจัยเชิงคุณภาพ
  20-22 มิถุนายน 61 (3 วัน) ค่าลงทะเบียน 5,500 ดร.สง่า สรรพศรี
 • หลักสูตรที่ 2

  เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัยด้านนวัตกรรม เพื่อให้ได้รับทุนสำหรับทำวิจัย
  11-13 กรกฎาคม 61 ( 3 วัน) ค่าลงทะเบียน 5,500 ผู้ทรงคุณวุฒิจาก วช .
 • หลักสูตรที่ 3

  เทคนิคการสร้างแบบสอบถามในงานวิจัยทางสังคมศาสตร์
  9-10 สิงหาคม 61 ( 2 วัน) ค่าลงทะเบียน 4,000 รองศาสตราจารย์ ดร.กุหลาบ รัตนสัจธรรม
 • 1