ประวัตินายกสมาคม

อ.บุญเฉิด โสภณ
นายกสมาคม

ประวัตินายกสมาคม

ชื่อ นายบุญเฉิด  โสภณ
ข้าราชการบำนาญ
อายุ 64  ปี

การศึกษา
ปริญญาตรี เกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาโท การบริหารสถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ตำแหน่งราชการในสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ที่ปรึกษาด้านการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ระดับ 10
ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ที่ปรึกษาด้านการวิจัยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
อดีตนายกสมาคมนักวิจัย 2 สมัย

การดูงานในต่างประเทศ
ประเทศญี่ปุ่น, จีน, เกาหลี, มาเลเซีย, สิงคโปร์, ฮ่องกง, อินเดีย, อิสราเอล และ เช็ค

ความเชี่ยวชาญพิเศษ
ด้านการบริหารงานวิจัย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)

ติดต่อสมาคม

สมาคมส่งเสริมการวิจัย

สมาคมส่งเสริมการวิจัย

อาคาร วช. 8 ในสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 196 ถนนพหลโธธิน เขตจตุจักร กทม. 10900

อีเมล์

booncherd6@yahoo.com

โทรศัพท์

081 303 3127 , 081 869 2370